Sistema ARC – Personal Sanitari

Nivel 1: Microgimnàstica per a personal sanitari

Un curs inoblidable

 

Es tracta d’una eina molt eficaç, amb àmplies possibilitats terapèutiques, pel fet d’arribar amb SENZILLESA al més profund de la musculatura, de la ment i de les emocions. És per aquest ordre i amb el màxim respecte, que s’accedeix al cos i finalment a l’autoestima.

SISTEMA ARC ORIGINAL SISTEMA ARC
Presentació

Davant la imperiosa necessitat social de trobar respostes i solucions instantànies davant de qualsevol problema, el Sistema ARC busca omplir el buit existent en la comunitat que abasta des de l’absència de malaltia a l’aparició de la mateixa, incidint primordialment en la investigació i divulgació dels canvis d’hàbits posturals emparant-se en la base empíric-científica del sistema de treball.

Entenem per Sistema ARC un sistema terapèutic corporal basat en la concepció holística de l’ésser humà. Part d’una anàlisi estructural del cos i de la seva relació amb el medi ambient i l’entorn social, amb la finalitat de tornar a l’organisme la seva morfologia original, la qual cosa comporta el bon funcionament i capacita la persona per gestionar la seva vida amb major nivell de qualitat i satisfacció.

L’Anàlisi Restaurador Corporal, denominat Sistema ARC, neix a finals de la dècada de 1970 de la mà d’Antoni Munné Ramos i pren com a punt de partida els principis de correcció corporal de les cadenes musculars de Françoise Mézières. Engloba l’anàlisi, l’avaluació i el tractament de disfuncions que afecten l’aparell locomotor com a connexió entre la forma, l’estructura i la funció del cos. El seu propòsit és retornar al cos la seva morfologia original per mitjà d’un procés de presa de consciència personal que permeti a la persona reconèixer les seves limitacions personals i desenvolupar totes les seves potencialitats.

Motiu per realitzar aquest curs
 • Millorar la postura corporal.
 • Incrementar la consciència corporal i el coneixement del propi cos.
 • Adquirir eines per corregir i millorar hàbits posturals incorrectes.
 • Adquirir eines per millorar el rendiment.
 • Millora personal que repercuteix en el tracte amb els clients/pacients.
 • Prevenció de riscos laborals en general i per gremis.
 • Prevenció de riscos escolars.
objectius generals

Els objectius d’aquest curs teoricopràctic, tant a nivell vivenciat com terapèutic, són els següents:

 • Descobrir a l’alumne un sistema d’abordatge terapèutic innovador, proporcionant la possibilitat de vivenciar i experimentar contínuament el mateix al llarg de la formació, capacitant així per poder exercir-lo amb plena seguretat.
 • Formar professionals capaços d’assumir el lideratge en la pràctica diària de la correcció corporal i d’incidir socialment en la implantació de bones costums i hàbits corporals (prevenció de riscos).
 • Afavorir tota inclusió de recursos i suports que millorin l’execució dels diferents oficis quotidians, sempre respectant la morfologia original de l’ésser humà (prevenció de riscos).
 • Contribuir en el treball comú, en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris, de millora en la qualitat de vida de l’individu.
Objectius específics
 • Formar professionals que persegueixin el retorn a l’equilibri estructural de tota persona que pateixi de disfuncions i dolors que redueixen la seva qualitat de vida.
 • Incidir en la correcció corporal i en el canvi d’hàbits.
 • Dotar de coneixements anatòmics i biomecànics específics per abordar els trastorns de l’estàtica i les seves conseqüències.
 • Transmetre el coneixement de les bases teoricopràctiques i l’utilització dels conceptes fonamentals del Sistema ARC.
 • Dotar de la capacitat d’observació òptima i dels recursos necessaris per dur a terme una teràpia global de reequilibri estructural.
 • Comprendre les bases teòriques de la fisiologia del sistema musculoesquelètic i la seva relació neuromuscular segons els principis del Sistema ARC.
 • Reconèixer l’ampli ventall de compensacions globals que acompanyen tot procés de desequilibri corporal.
 • Saber reconèixer i acompanyar el client durant els possibles processos emocionals que poden manifestar-se durant la correcció corporal.
 • Aprendre actuacions i maniobres globals aplicables en tota recerca preventiva de la salut.
 • Transmetre la pedagogia d’hàbits saludables.
 • Capacitar els alumnes perquè puguin elaborar programes d’intervenció individuals i/o col·lectius per a la cura estructural del cos.
 • Facilitar als professionals la gestió de situacions difícils o d’alta exigència emocional (prevenció de riscos).
 • Aprofundir en l’autoconeixement (formació eminentment pràctic-vivencial) i reflexionar a través de les dinàmiques grupals.
Dirigit a:

Estudiants a partir de 2n curs de llicenciatures i graus del àmbit de la salut, fisioterapeutes i titulats sanitaris interessats en aprofundir en els coneixements, competències i habilitats necessàries per a promoure la reharmonització corporal i la promoció d’hàbits i bons costums que redunden en la preservació de la salut física i emocional de l’ésser.

 

Temari

TEMARI

 

1.- BASES I FONAMENTS:

 • Informació sobre diferents tècniques psicocorporals.
 • Introducció.
 • Bases Mezieristas.
 • Concepció del Sistema ARC: Bases Munné.
 • Postures Fonamentals / disfuncionals.
 • Preparatori Condicionador: Definició i Objectiu.
 • Biomecànica.
  • Definició.
  • Bases.
  • Estàtica i Propiocepció.
  • El Diafragma: Bomecánica de la respiració.
  • Dinàmica.
  • El peu i la marxa.
  • Gravetat / Equilibri.
 • Cadenes Musculars.
  • Definició.
  • Enumeració de les Cadenes Musculars.
 • Compensacions:
  • Definició.
  • Reflexos Antalgics.
  • Organització de les Desorganitzacions.

 

2.- NOCIONS DE PSICOLOGIA

 • Coneixement de l’Ésser Humà.
  • Conducta En grup i Crisi (Acompañamiemto).
  • Conducta Individual i Crisi (acompanyament).
 • Malalties Psicosomàtiques.

 

3.- METODOLOGIA

 • Hàbits i Bones Costums. Automassatge i Autoposturas.
 • Desenvolupament d’una Sessió de Microgimnàstica. Material a utilitzar.
 • Abast del Mètode.
 • Contraindicacions.
 • Lectura Corporal.
 • Quan delegar a altres professionals.

 

4.- MASSATGE RESTAURADOR CORPORAL: GENERALITATS

 • Introducció.
 • Condicionament Previ del Professional.
 • Treballs coadjuvants Bàsics d’Ajuda en Microgimnàstica.
Metodología Docent

Es tracta d’un curs de modalitat presencial. Les classes són reduïdes (mínim 8 – màxim 12 persones).

a) .- Exposició teòrica de continguts.

b) .- Treball en grup:

 • Tallers dinàmics vivencials com alumne i com professional.
 • Posada en comú i debat en relació a les tàsques desenvolupades i al que es vivència durant la formació.

c) .- Treball Individual:

 • Vivenciat i com a professional
 • Pràctiques en centres reconeguts per l’Escola Sistema ARC i per l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.
Avaluació
 • Assistència mínima d’un 90% de les hores lectives del curs.
 • Presentació de preparatoris (seguiment del curs) tutoritzats.
 • Avaluació contínua.
 • Treball final de presentació per escrit i desenvolupament en públic de dos preparatoris nous, sota supervisió dels formadors i debat grupal.
 • Realització de pràctiques (10 sessions) en centres reconeguts per l’Escola Sistema ARC i per l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.
Equip docent
 • MURT PALAU, Joaquim, Llicenciat en medicina per l’UAB, restaurador corporal, president i membre fundador de l’Associació  Porfessional de Terapeutes en el Sistema ARC.
 • GUASCH SORS, Maria, Fisioterapeuta, educadora en microgimnàstica i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.
 • CUBOTA BORJA, Sergi, Restaurador corporal i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.
Calendari i data límit d'inscripció
Dates Curs Nivell 1 (Microgimnàstica) 2023

 

 • 1a trobada: dies 14 i 15 de gener 2023
 • 2a trobada: dies 11 i 12 de febrer 2023
 • 3a trobada: dies 11 i 12 de març 2023
 • 4a trobada: intensiu residencial del 3 al 9 d’abril 2023
 • 5a trobada: dies 6 i 7 de maig 2023
 • 6a trobada: dies 3 i 4 de juny 2023
 • 7a trobada: dies 1 i 2 de juliol 2023
 • 8a trobada: intensiu residencial del 24 al 30 de juliol 2023

 

Data límit d’inscripció: 30 de novembre 2022.

Preu i forma de Pagament

Preu del Curs: 3.700 €

Matrícula: 900 €

Cada una de les 8 trobades: 350 €

Estan incloses les despeses d’estada derivades dels residencials intensius.

 

Per formalitzar la matrícula, caldrà ingressar la quantitat de la inscripció en el compte del TRIODOS BANK        ES38 1491 0001 2121 7755 2227  i enviar còpia del rebut al correu escuelasistema.arc@gmail.com.

La inscripció al curs queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per rigorós ordre de recepció.

ANUL·LACIÓ DE PLAÇA: si la sol·licitud de devolució es realitza amb una antelació de 20 dies  al inici del curs, es retornarà el 90% de la quantitat pagada. Si la sol·licitud es realitza posterior a aquests 20 dies no es tindrà dret a cap devolució.

Lloc i Durada del curs

LLOC

Trobades

Barcelona centre

Intensius

Carretera de Alins, s/n

22471 Laspaúles, Huesca

 

DURADA DEL CURS

El Nivell 1 del Sistema ARC consta d’un total de 225h lectives:

 • 50 h Teòriques.
 • 160h Pràctiques/Vivencials.
 • 15h Pràctiques toturitzades.
Criteris d'admissió

Titulació que dóna accès  al curs:

 • Llicenciatures, graus i diplomatures del àmbit de la salut.
 • Estudiants a partir de 2n curs de llicenciatures i graus del àmbit de la salut.

Altres requisits:

 • Aportar per part del candidat, un currículum professional i un escrit de motivació de la seva candidatura.
 • Certificar l’assistencia a un mínim de dotze hores de Microgimnàstica o quatre sessions de Massatge Restaurador Corporal amb un profesional reconegut per l’Escola del Sistema ARC.
Informació general al alumne/a

LLOCS DE TREBALL PER ALS QUE PREPARA AQUESTA FORMACIÓ

Aquesta formació prepara per exercir professionalment dins de les teràpies no reglades com EDUCADOR CORPORAL EN MICROGIMNÀSTICA DEL SISTEMA ARC.

 

NOMBRE DE CANDIDATS PER PROGRAMA

Nombre mínim i màxim: 8-12 alumnes.

 

TITULACIÓ

Els estudiants que hagin superat la formació rebran el diploma d’EDUCADOR CORPORAL EN MICROGIMNÀSTICA DEL SISTEMA ARC.

 

IDIOMA D’IMPARTICIÓ DE CLASSES:

Preferentment es farà servir el castellà. Si tots els membres de la formació són catalano parlants s’emprarà el català.

 

SECRETARÍA

La secretaría de l’escola està ubicada en Carretera de Alins, s/n de Laspaúles, oberta als alumnes els dies laborables en hores d’oficina.

 

HORARIS

Els horaris de classe variaran segons es realitzi la trobada a les dependències de l’escola o en centres externs i seminaris extensius.

 

MATERIAL DE TREBALL

Al començament de la formació es lliura un dossier amb el contingut teòric relacionat amb el sistema. De forma periòdica, durant la formació, s’anirà lliurant el material de treball necessari per al desenvolupament de la mateixa.

 

CARNET DE PRÀCTIQUES

Durant el curs s’emet el carnet de pràctiques de l’estudiant. Aquestes pràctiques poden efectuar-se en qualsevol centre associat col·laborador, llevat de decisió de l’equip docent.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència al curs és obligatòria, permetent-se tan sols la manca d’un 10% del total de les hores lectives.

 

TUTORIES

Tots els alumnes disposaran, durant la seva formació, de tutories que, en horaris convinguts, l’ajudaran a resoldre qualsevol dubte respecte els seus estudis teòrics i pràctics, respecte al curs o la professió.

 

COORDINACIÓ

Per a qualsevol informació, dubte, consulta o reclamació l’alumne podrà dirigir-se al tutor o bé al responsable del programa.

 

ALUMNES – PROFESSIONALS

Un cop finalitzat el període de formació -incloses les 30 hores de pràctiques tutorizadas- i complint els requisits de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TERAPEUTES SISTEMA ARC, el ja professional poden afiliar-se a la mateixa i comptar, entre d’altres, amb els següents serveis:

 

 • Assessoria jurídica i fiscal.
 • Assessorament personal i professional.
 • Assessorament de materials i estris de treball.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i de Responsabilitat Civil Professional.
 • Borsa de treball.

Descobreix els beneficis de formar-se
en el Sistema ARC