Sistema ARC – Nivell 1

Microgimnàstica

Un curs inoblidable

 

Es tracta d’una eina molt eficaç, amb àmplies possibilitats terapèutiques, pel fet d’arribar amb SENZILLESA al més profund de la musculatura, de la ment i de les emocions. És per aquest ordre i amb el màxim respecte, que s’accedeix al cos i finalment a l’autoestima.

SISTEMA ARC ORIGINAL SISTEMA ARC
Presentació

Amb el NIVELL 1 DE FORMACIÓ ARC  Microgimnàstica  es pretén formar professionals preparats per incidir en els mals hàbits i costums insanes de la persona com a individu i com a ésser social, així com en educar la població i difondre els bons hàbits i costums per a que l’estructura corporal de l’individu pugui atendre adequadament les funcions que es requereixin.

 

La formació en el SISTEMA ARC permet capacitar l’estudiant per exercir com EDUCADOR/A CORPORAL EN MICROGIMNÀSTICA per:

 

 • Transmetre el coneixement de les bases teoricopràctiques del sistema ARC.
 • Capacitar per a l’utilització dels conceptes fonamentals del sistema ARC.
 • Transmetre la pedagogia d’hàbits.
 • Capacitar els alumnes perquè puguin aplicar els conceptes fonamentals en la pràctica de la professió.
 • Aportar la informació necessària sobre el coneixement i necessitats del client individual o de grup.
 • Capacitar els alumnes perquè puguin elaborar programes d’intervenció individuals i/o col·lectius per a la cura de les estructures corporals.
 • Transmetre els recursos necessaris per poder observar les deficiències funcionals de les estructures corporals.
Temari

Bases i Fonaments

 • Informació sobre diferents Tècniques Psicocorporals
 • Introducció
 • Bases Mezieristes
 • Concepció del Sistema ARC: Bases Munné
 • Postures Fonamentals/Disfuncionals
 • Preparatori Acondicionador: Definició i objectiu
 • Biomecànica
 • Cadenes Musculars
 • Compensacions

 

Anatomía 1

 • Embriología i histología bàsica
 • Anatomía òssia:
  • Esquema bàsic de l’anatomía
  • Lèxic bàsic de l’anatomía
  • Osteología i artrología
  • Sistema esquelètic

 

Anatomía 2

 • Miología:
  • Generalitats y classificació dels músculs
  • Constitució dels músculs
  • To muscular
  • Mecanisme de contracció muscular
  • Retracció
 • Anatomía i fisiología del Sistema Nerviós:
  • Generalitats: SNC, SNP, SNV, SNA
  • Conducció nerviosa
  • Sistema Nerviòs Central i Voluntari
  • Sistema Nervioso Autònom
  • L’encèfal
  • Arc reflexe i sistema motor
 • Víes sensitives
 • Reflexos miotàtics
 • Dermatomes
 • Nervis y parells cranials
 • Dolor, zones reflexes

 

Anatomía 3

 • Anatomía muscular:
  • Esquema dels 18 baules d’alt risc. Definició
  • Sistema muscular i la seva funcionalitat segons el Sistema ARC
  • Sistemes vascular i nervios

 

Metodología 1

 • Primera visita i història clínica
 • Enfocament i fitxa terapèutica
 • Lectura corporal
 • Explicació diferents proves diagnòstiques

 

Metodología 2

 • Hàbits i Bones Costums (automassatge i autopostures)
 • Desenvolupament d’una sesisó de Microgimnàstica i material a utilitzar
 • Abast del Mètode
 • Contraindicacions
 • Quan delegar a altres professionals

 

Nocions de Psicología

 • Coneixement del Ésser Humà
 • Malalties psicosomàtiques

 

Fisiología i Patología básica

 • Anatomía i fisilogía bàsica:
  • A. digestiu
  • A. respiratori
  • Cor
  • A. renal i urinari
  • A. endocrí
  • Pell
  • Gust
  • Olfacte
  • Oïda
  • Vista
 • Patología musculoesquelètica
 • Interpretació bàsica de proves radiològiques

 

Masatge Restaurador Corporal

 • Introducció
 • Acondicionament previ del professional
 • Treballs coadjuvants bàsics d’ajuda a Microgimnasia
Metodología Docent

Es tracta d’un curs de modalitat presencial. Les classes són reduïdes (màxim 12 persones-mínim 8).

 

Estructura teoricopràctica amb el següent mètode docent:

 

 • Exposició teòrica de continguts (classes magistrals)
 • Treball grupal a base de:
  • Tallers dinàmics vivencials / professionals.
  • Debat en relació a la tasca desenvolupada.
 • Pràctiques en centres reconeguts per l’Escola Sistema ARC i per l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

Avaluació
 • Valoració de la implicació de l’alumne durant el desenvolupament de la formació.
 • Valoració final dels coneixements teòrics adquirits.
 • Treball final consistent en la realització i desenvolupament, convenientment desglossat, de dos preparatoris condicionadors.
 • Superar satisfactòriament les 30 hores de pràctiques tutoritzades.
Equip docent

MURT PALAU, Joaquim. Llicenciat en medicina per l’UAB, restaurador corporal, membre fundador de l’Escola del Sistema ARC i president i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

GUASCH SORS, Maria. Fisioterapeuta, educadora en microgimnàstica, membre fundadora de l’Escola del Sistema ARC i membre fundadora de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

CUBOTA BORJA, Sergi. Restaurador corporal, membre fundador de l’Escola del Sistema ARC i membre fundador de l’Associació Professional de Terapeutes en el Sistema ARC.

Calendari i data límit d'inscripció
Dates Curs Nivell 1 (Microgimnàstica) 2023

 

 • 1a trobada: dies 13, 14 i 15 de gener 2023
 • 2a trobada: dies 10, 11 i 12 de febrer 2023
 • 3a trobada: dies 10, 11 i 12 de març 2023
 • 4a trobada: intensiu residencial del 3 al 9 d’abril 2023
 • 5a trobada: dies 5, 6 i 7 de maig 2023
 • 6a trobada: dies 2, 3 i 4 de juny 2023
 • 7a trobada: dies 30 Juny, 1 i 2 de juliol 2023
 • 8a trobada: intensiu residencial del 24 al 30 de juliol 2023

 

Data límit d’inscripció: 30 de novembre 2022.

Preu i forma de pagament

Preu del Curs: 4.300 €

Matrícula: 940 €

Cadascuna de les vuit Trobades: 420 €

Estan incloses les despeses d’estada derivades dels residencials intensius.

 

Per formalitzar la matrícula, caldrà ingressar la quantitat de la inscripció en el compte del TRIODOS BANK        ES38 1491 0001 2121 7755 2227  i enviar còpia del rebut al correu escuelasistema.arc@gmail.com.

La inscripció al curs queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per rigorós ordre de recepció.

ANUL·LACIÓ DE PLAÇA: si la sol·licitud de devolució es realitza amb una antelació de 20 dies  al inici del curs, es retornarà el 90% de la quantitat pagada. Si la sol·licitud es realitza posterior a aquests 20 dies no es tindrà dret a cap devolució.

Lloc i Durada del Curs

LLOC

Trobades

Barcelona centre

Intensius

Carretera de Alins, s/n

22471 Laspaúles, Huesca

 

DURADA DEL CURS

El Curs Nivell 1 del Sistema ARC consta d’un total de 300 hores lectives:

 

 • 110 h. teòriques.
 • 160 h. pràctiques/ vivencials:
 • 30 h. pràctiques tutoritzades
Criteris d'admissió
 • Aportar per part del candidat, un currículum professional i un escrit de motivació de la seva candidatura. Si es creu necessari es realitzarà entrevista prèvia a l’acceptació del mateix com alumne de la formació.
 • Haver practicat un mínim de 12 hores de Microgimnàstica o 4 sessions de Massatge Restaurador Corporal.
Informació general a l'alumne/a

LLOCS DE TREBALL PER ALS QUE PREPARA AQUESTA FORMACIÓ

Aquesta formació prepara per exercir professionalment dins de les teràpies no reglades com EDUCADOR CORPORAL EN MICROGIMNÀSTICA DEL SISTEMA ARC.

 

NOMBRE DE CANDIDATS PER PROGRAMA

Nombre mínim i màxim: 8-12 alumnes.

 

TITULACIÓ

Els estudiants que hagin superat la formació rebran el diploma d’EDUCADOR CORPORAL EN MICROGIMNÀSTICA DEL SISTEMA ARC.

 

IDIOMA D’IMPARTICIÓ DE CLASSES:

Preferentment es farà servir el castellà. Si tots els membres de la formació són catalano parlants s’emprarà el català.

 

SECRETARÍA

La secretaría de l’escola està ubicada en Carretera de Alins s/n de Laspaúles, oberta als alumnes els dies laborables en hores d’oficina.

 

HORARIS

Els horaris de classe variaran segons es realitzi el CICLE a les dependències de l’escola o en centres externs i seminaris extensius.

 

MATERIAL DE TREBALL

Al començament de la formació es lliura un dossier amb el contingut teòric relacionat amb el sistema. De forma periòdica, durant la formació, s’anirà lliurant el material de treball necessari per al desenvolupament de la mateixa.

 

CARNET DE PRÀCTIQUES

Durant el curs s’emet el carnet de pràctiques de l’estudiant. Aquestes pràctiques poden efectuar-se en qualsevol centre associat col·laborador, llevat de decisió de l’equip docent.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència al curs és obligatòria, permetent-se tan sols la manca d’un 10% del total de les hores lectives.

 

TUTORIES

Tots els alumnes disposaran, durant la seva formació, de tutories que, en horaris convinguts, l’ajudaran a resoldre qualsevol dubte respecte els seus estudis teòrics i pràctics, respecte al curs o la professió.

 

COORDINACIÓ

Per a qualsevol informació, dubte, consulta o reclamació l’alumne podrà dirigir-se al tutor o bé al responsable del programa.

 

ALUMNES – PROFESSIONALS

Un cop finalitzat el període de formació -incloses les 30 hores de pràctiques tutorizadas- i complint els requisits de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TERAPEUTES SISTEMA ARC, el ja professional poden afiliar-se a la mateixa i comptar, entre d’altres, amb els següents serveis:

 

 • Assessoria jurídica i fiscal.
 • Assessorament personal i professional.
 • Assessorament de materials i estris de treball.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i de Responsabilitat Civil Professional.
 • Borsa de treball.

Descobreix els beneficis de formar-se
en el Sistema ARC